Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Dienst van Robin Polderman Fotografie & Design afneemt.

Opdrachtnemer: Robin Polderman van Robin Polderman Fotografie & Design onder kvk nummer 66926386.

Schriftelijk: digitale communicatie per brief of mail.

Werkdag: Maandag t/m vrijdag met uitzondering van feestdagen.

Betaaltermijn: Op de factuur vermelde termijn waarin de betaling voldaan moet worden.

Klant: Zie opdrachtgever.

Overeenkomst: Alles wat Robin Polderman Fotografie & Design met de opdrachtgever overeen is gekomen om een opdracht uit te kunnen voeren.

Artikel 2: Robin Polderman

2.1 Robin Polderman Fotografie & Design is ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 66926386.

2.2 Robin Polderman Fotografie & Design is ingeschreven bij de Belastingdienst.

Artikel 3: Toepasselijkheid & totstandkoming

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Robin Polderman Fotografie & Design en de tot stand gekomen overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 De algemene voorwaarden zullen bij de offerte elektronisch aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld. Bij het ontvangen van de offerte en het sluiten van de overeenkomst, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden, deze worden als bijlage beschikbaar gesteld en zijn te downloaden op de website.

3.3 Indien enige bepaling in deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin wel van kracht.

3.4 Robin Polderman Fotografie & Design kan op elk moment de algemene voorwaarden aanpassen.Dit wordt bekend gemaakt op de website en zal ook van toepassing zijn op alle al overeengekomen opdrachten en aanbiedingen.

3.5 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan en hierbij een offerte of informatie heeft ontvangen. De algemene voorwaarden worden hierbij als bijlage verstrekt, de opdrachtgever moet er zelf voor zorgen dat hij/zij deze heeft doorgelezen.

3.6 Indien een overeenkomst wordt afgesloten door twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst.

Artikel 4: Algemeen

4.1 De opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De opdrachtnemer behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen met uitzondering van al geboekte reportages. Bij het boeken van een fotoshoot en bruidsreportage worden deze voorwaarden verstrekt en gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze voorwaarden tenzij anders wordt overeengekomen.

4.2 Robin Polderman Fotografie & Design is een professionele fotograaf.

4.3. Bij het achteraf melden door de opdrachtgever dat de gemaakte foto’s toch niet online mogen verschijnen, heeft de opdrachtnemer uiterlijk 3 weken om de foto’s offline te halen.

4.4 Robin Polderman Fotografie & Design zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie zal altijd om toestemming worden gevraagd.

Artikel 5: Uitvoering:

5.1 Robin Polderman Fotografie & Design maakt en bewerkt alle foto’s naar eigen inzicht.

5.2 Robin Polderman Fotografie & Design is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden (bv. second shooter) Bij het onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn van een second shooter wordt er gezocht naar een vervangende second shooter.

5.3 Tijdens en na afloop van een shoot worden foto’s dubbel opgeslagen. Er is ook altijd een back-up camera aanwezig, meerdere geheugenkaartjes en accu’s.

5.4 In geval van bruidsfotografie kan Robin Polderman Fotografie & Design foto’s na afloop van de trouw dag delen met andere leveranciers. Wanneer overeen is gekomen dat foto’s niet gebruikt mogen worden voor zakelijke en commerciële doeleinden zullen de foto’s niet met leveranciers gedeeld worden.

Artikel 6: Locatie

6.1 Tenzij anders vermeld is de basis voor uitvoering van bruidsfotografie de locatie van de trouwdag. Bij een fotoshoot is dat de locatie die opdrachtnemer met de opdrachtgever overeen is gekomen.

6.2 In geval van een fotoshoot is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een eventuele vergoeding van de parkeerkosten en toegangskosten e.d.

Artikel 7: Levering:

Bruidsfotografie: Robin Polderman Fotografie & Design stelt de selectie samen die de opdrachtgever ontvangt. De foto’s worden binnen 4 tot 6 weken geleverd in een online galerij op hoge resolutie zonder logo. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het bewaren van zijn foto’s. Robin Polderman Fotografie tracht alle foto’s 2 jaar te bewaren. Dit is een extra dienst en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Portretfotografie: Robin Polderman Fotografie & Design stelt de selectie samen waaruit de opdrachtgever foto’s kan kiezen. De selectie voor het minialbum wordt door Robin Polderman Fotografie & Design uitgekozen. Foto’s worden bewerkt afgeleverd in de stijl van opdrachtnemer. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het bewaren van zijn foto’s. Robin Polderman Fotografie tracht alle foto’s 2 jaar te bewaren. Dit is een extra dienst en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Albums: In geval van een fotoshoot of bruidsreportage krijgt de opdrachtgever een album cadeau. Deze wordt samen gesteld door Robin Polderman Fotografie & Design.
Bruidsreportage: Het album wordt meestal ontworpen aan het einde van het trouwseizoen mits er tussendoor genoeg tijd. is (september/oktober) Aan dit album kunnen 2 keer kosteloos wijzigingen worden gedaan. Na het doorgeven van eventuele wijzigingen wordt het album besteld bij de drukker en ontvangt de opdrachtgever het album binnen 6 weken na de bestelling. Opdrachtgever zal, om het album netjes te houden, het album niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen bewaren.
Fotoshoot: Aan dit album kunnen geen wijzigingen worden gedaan mits je er voor kiest om een wat luxer album te bestellen. Deze albums worden altijd besteld in een batch, hierdoor kan het even duren voordat je het album ontvangt.

7.2 Opdrachtgever heeft geen recht op ontvangst of inzage van de geschoten RAW beelden.

Artikel 8: Tarieven

8.1 Robin Polderman Fotografie & Design behoudt het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen. Als je definitief geboekt hebt geldt prijsvastheid tot de datum van de fotoshoot of bruidsreportage.

8.2 Alle prijzen die vermeld zijn op de website en offertes zijn inclusief BTW

8.3 In geval van reiskosten zijn de eerste 250km, met uitzondering van de waddeneilanden, bij een bruidsreportage inbegrepen. In geval van een fotoshoot zijn de eerste 20km inbegrepen. Daarnaast geldt een standaard reisvergoeding van 0,25ct(Excl BTW.) per km. Eventuele parkeerkosten worden apart op de factuur vermeld.

8.4 Prijzen en overige waarden gelden voor de betreffende overeenkomst en gelden niet automatisch voor een nieuw aanbod, uitbreiding of verlenging van de al gesloten overeenkomst.

Artikel 9: Facturering en betaling

9.1 Opdrachtgever zal de schriftelijk overeengekomen vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze te betalen. De betaling vindt plaats voor de levering van de foto’s.

9.2 In geval van en bruidsreportage dient vooraf een aanbetaling van 15% te worden voldaan. Deze aanbetaling staat vermeld op de offerte en wordt betaald onder vermelding van het offertenummer. Na betaling staat de bruiloft definitief in de agenda van opdrachtnemer. Het restant dient binnen 14 werkdagen na de bruiloft te zijn voldaan. Voor een fotoshoot geldt een termijn van 5 werkdagen na de fotoshoot.

9.3 Bij uitblijven van betaling ontvangt de klant een herinnering. Pas na betaling zullen de foto’s worden verzonden. Indien de betaling van een offerte uitblijft behoudt Robin Polderman Fotografie & Design het recht de datum te vergeven aan een ander bruidspaar.

9.4 De vergoeding die de opdrachtgever aan Robin Polderman Fotografie & Design verschuldigd is kan nimmer worden opgeschort of verrekend worden met een eventuele vordering.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Robin Polderman Fotografie & Design is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of voor afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch voor het ontbreken van foto’s.

10.2 Robin Polderman Fotografie zet zich naar eigen inzicht op haar best in om alle diensten op een goede wijze te verlenen. Opdrachtnemer verstrekt hierbij geen garantie tot het resultaat van de door fotograaf verrichte werkzaamheden.

10.3 De opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot of bruiloft.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Indien Robin Polderman Fotografie & Design door overmacht verhinderd is om bij de afspraak

aanwezig te zijn, zijn opdrachtgever noch opdrachtnemer verplicht om de verbintenis tussen beide partijen te verbreken. Bij een bruidsreportage is opdrachtnemer verplicht waardige vervanging te zoeken tenzij dit niet gewenst wordt.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever of opdrachtnemer alsmede door Robin Polderman Fotografie & Design ingeschakelde derden of toeleveranciers, ziekte van opdrachtnemer, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur en verder iedere andere situatie waarop opdrachtnemer en opdrachtgever geen beslissende controle kunnen uitoefenen.

11.3 Partijen moeten elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk kunnen partijen in overleg een oplossing vinden.

11.4 Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 1 dag zal opdrachtnemer a. In geval van bruidsfotografie een vervangende fotograaf regelen, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen beiden partijen, waarbij geldt dat bewerking van de beelden en de verdere afhandeling door Robin Polderman Fotografie & Design geschiedt. Indien dit niet mogelijk is, zijn zowel Robin Polderman Fotografie & Design als klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden met restitutie van het volledige overeengekomen tarief, dit geldt ook voor de aanbetaling. b. In geval van een fotoshoot door Robin Polderman Fotografie & Design een voorstel worden gedaan voor het verzetten van de shoot.

11.5 Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening van opdrachtnemer.

11.6 Bij ernstige ziekte of overlijden van eerstegraads familie(partner, ouders, schoonouders, kinderen, bro ers/zussen) kan een bruiloft kosteloos worden verzet. Voor annuleren gelden de normale annuleringsvoorwaarden met uitzondering van overlijden/ziekte van partner.

11.7 Bij uitbraak van bijvoorbeeld maar niet uitsluitend externe oorzaken zoals natuurrampen, pandemie, epidemie, oorlogssituaties en andere niet voorspellende externe factoren kan een bruiloft eenmalig kosteloos worden verzet. Indien jullie de tweede datum ook willen verzetten terwijl een (aangepaste) bruiloft wel mogelijk is kan het zijn dat er extra kosten bij komen.

11.7.2 Bij compleet annuleren van een bruiloft gelden wel de normale annuleringsvoorwaarden tenzij in overleg anders afgesproken.

Artikel 12: Reclamatie (klachten)

12.1 Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen na levering te worden medegedeeld. Indien dit niet binnen 5 werkdagen wordt gedaan gaat Robin Polder man Fotografie & Design er vanuit dat het geleverde werk naar wens is geweest.

12.2 Reclamatie rechtvaardigd in geen geval opschorting van de verbintenis tussen klant en fotograaf.

12.3 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling/voorschot door de opdrachtnemer niet vergoed.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1 Auteursrechten of andere eigendomsrechten op het format en de inhoud van de website, het logo van opdrachtnemer, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, fotoproducten, fotoshoots, uitingen op internet, e-mails en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Robin Polderman Fotografie & Design berusten bij Robin Polderman Fotografie & Design.

13.2 Fotoproducten of diensten die in het kader van de overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan klant berusten bij Robin Polderman Fotografie & Design.

13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robin Polderman Fotografie & Design is het niet toegestaan om foto’s geleverd door opdrachtnemer te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van de foto’s dat niet is overeengekomen door beide partijen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Robin Polderman Fotografie & Design.

13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Robin Polderman Fotografie & Design geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

13.5 Klant geeft Robin Polderman Fotografie & Design toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. Klant kan schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken middels het formulier dat ingevuld wordt voor de reportage, te lezen in artikel 4.

13.6 Klant kan foto’s volgens de wet niet online publiceren zonder vermelding van de auteur. Ook mag de klant foto’s niet doorgeven aan derden, zoals bijvoorbeeld leveranciers (van o.a. locatie, bruidstaart etc.) klant mag derden doorverwijzen naar Robin Polderman Fotografie & Design.

Artikel 14: Duur en ontbinding

14.1 De overeenkomst tussen Robin Polderman Fotografie & Design en opdrachtgever kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te schorten indien:
A. Klant of opdrachtnemer in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe is ingediend;

B. In het geval dat de opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn, mag Robin Polderman Fotografie & Design metonmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situatie van het beslagleggen op de bezittingen van opdrachtgever.

Artikel 15: Herroeping en annulering

15.1 Levering van minialbums, USB sticks en andere producten geleverd door opdrachtnemer kunnen niet herroepen worden.

15.2 Klant kan de overeenkomst schriftelijk annuleren.

15.3 Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de datum van de bruiloft, voor aanvang van de levering van de diensten zoals overeengekomen is opdrachtgever een annuleringsvergoeding aan

Robin Polderman Fotografie & Design verschuldigd. De door opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de diensten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door Robin Polderman Fotografie & Design ingeschakelde derden ter uitvoering van de in overeenkomst, hieronder valt bijvoorbeeld de second shooter.

15.4 De annuleringsvergoeding wordt voor fotoshoots conform het volgende vastgesteld: Dagen Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs)
0-2 dagen 50%
3 e.v. dagen 40 %

15.5 De annuleringsvergoeding wordt voor bruidsfotografie conform het volgende vastgesteld:
Maanden Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs)
0-2 maanden – 70%
2-7 maanden –  50%
8 e.v. maanden 15 %

Artikel 16: Verzetten

16.1 Prijsvastheid geldt tot de datum van jullie huwelijk. Bij verzetten van de datum van jullie huwelijk naar een volgend kalenderjaar kan het zijn dat de prijs hoger zal liggen.

16.2 Bij bijzondere situaties zoals een pandemie, epidemie, oorlogssituatie, natuuramp of andere externe factoren zie artikel 11: overmacht

16.2 De klant mag een fotoshoot maximaal 2 dagen van tevoren verzetten. Doet de klant dit later dan wordt er 10% van het originele bedrag extra gerekend in overleg geldt dit niet voor verzetten door bijzonder om standigheden zoals het weer.

16.3 In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht/zwaar bewolkt) mag zowel Robin Polderman Fotografie & Design als de klant de fotoshoot verzetten. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten, maar kan aan de hand van het weer bericht van tevoren besproken worden. De foto shoot kan dan kosteloos worden verzet naar een andere datum.

Artikel 17: Privacy

17.1 Robin Polderman Fotografie & Design verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regel geving. Gegevens worden enkel en alleen gebruikt tijdens het sluiten en de duur van de overeenkomst en nooit doorgegeven aan derden tenzij anders overeengekomen.

17.2 In het kader van privacy werkt Robin Polderman Fotografie & Design met een formulier dat voor de fotoshoot of bruidsreportage wordt ingevuld. Hierin kan de klant aangeven of foto’s wel of niet online mogen verschijnen. zie ook artikel: 4 en artikel 12

Artikel 18: Website

18.1 Robin Polderman Fotografie & Desig is ten alle tijde gerechtigd de website aan te passen qua lay-out, tekst, inhoud en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Robin Polderman Fotografie & Design.

18.2 Robin Polderman Fotografie & Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijk heid voor enige schade door gebruik van de content en de website. Directe of indirecte schade als gevolg van derden, virussen, en hackers, die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de nt, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Robin Polderman Fotografie & Design17.2 Robin Polderman Fotografie & Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige schade door gebruik van de content en de website. Directe of indirecte schade als gevolg van derden, virussen, en hackers, die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de nt, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Robin Polderman Fotografie & Design

Laatst bijgewerkt: 23-02-2023

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Dienst van Robin Polderman Fotografie & Design afneemt.

Opdrachtnemer: Robin Polderman van Robin Polderman Fotografie & Design onder kvk nummer 66926386.

Schriftelijk: digitale communicatie per brief of mail.

Werkdag: Maandag t/m vrijdag met uitzondering van feestdagen.

Betaaltermijn: Op de factuur vermelde termijn waarin de betaling voldaan moet worden.

Klant: Zie opdrachtgever.

Overeenkomst: Alles wat Robin Polderman Fotografie & Design met de opdrachtgever overeen is gekomen om een opdracht uit te kunnen voeren.

Artikel 2: Robin Polderman

2.1 Robin Polderman Fotografie & Design is ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 66926386.

2.2 Robin Polderman Fotografie & Design is ingeschreven bij de Belastingdienst.

Artikel 3: Toepasselijkheid & totstandkoming

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Robin Polderman Fotografie & Design en de tot stand gekomen overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 De algemene voorwaarden zullen bij de offerte elektronisch aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld. Bij het ontvangen van de offerte en het sluiten van de overeenkomst, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden, deze worden als bijlage beschikbaar gesteld en zijn te downloaden op de website.

3.3 Indien enige bepaling in deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin wel van kracht.

3.4 Robin Polderman Fotografie & Design kan op elk moment de algemene voorwaarden aanpassen.Dit wordt bekend gemaakt op de website en zal ook van toepassing zijn op alle al overeengekomen opdrachten en aanbiedingen.

3.5 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan en hierbij een offerte of informatie heeft ontvangen. De algemene voorwaarden worden hierbij als bijlage verstrekt, de opdrachtgever moet er zelf voor zorgen dat hij/zij deze heeft doorgelezen.

3.6 Indien een overeenkomst wordt afgesloten door twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst.

Artikel 4: Algemeen

4.1 De opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De opdrachtnemer behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen met uitzondering van al geboekte reportages. Bij het boeken van een fotoshoot en bruidsreportage worden deze voorwaarden verstrekt en gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze voorwaarden tenzij anders wordt overeengekomen.

4.2 Robin Polderman Fotografie & Design is een professionele fotograaf.

4.3. Bij het achteraf melden door de opdrachtgever dat de gemaakte foto’s toch niet online mogen verschijnen, heeft de opdrachtnemer uiterlijk 3 weken om de foto’s offline te halen.

4.4 Robin Polderman Fotografie & Design zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie zal altijd om toestemming worden gevraagd.

Artikel 5: Uitvoering:

5.1 Robin Polderman Fotografie & Design maakt en bewerkt alle foto’s naar eigen inzicht.

5.2 Robin Polderman Fotografie & Design is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden (bv. second shooter) Bij het onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn van een second shooter wordt er gezocht naar een vervangende second shooter.

5.3 Tijdens en na afloop van een shoot worden foto’s dubbel opgeslagen. Er is ook altijd een back-up camera aanwezig, meerdere geheugenkaartjes en accu’s.

5.4 In geval van bruidsfotografie kan Robin Polderman Fotografie & Design foto’s na afloop van de trouw dag delen met andere leveranciers. Wanneer overeen is gekomen dat foto’s niet gebruikt mogen worden voor zakelijke en commerciële doeleinden zullen de foto’s niet met leveranciers gedeeld worden.

Artikel 6: Locatie

6.1 Tenzij anders vermeld is de basis voor uitvoering van bruidsfotografie de locatie van de trouwdag. Bij een fotoshoot is dat de locatie die opdrachtnemer met de opdrachtgever overeen is gekomen.

6.2 In geval van een fotoshoot is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een eventuele vergoeding van de parkeerkosten en toegangskosten e.d.

Artikel 7: Levering:

Bruidsfotografie: Robin Polderman Fotografie & Design stelt de selectie samen die de opdrachtgever ontvangt. De foto’s worden binnen 4 tot 6 weken geleverd in een online galerij op hoge resolutie zonder logo. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het bewaren van zijn foto’s. Robin Polderman Fotografie tracht alle foto’s 2 jaar te bewaren. Dit is een extra dienst en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Portretfotografie: Robin Polderman Fotografie & Design stelt de selectie samen waaruit de opdrachtgever foto’s kan kiezen. De selectie voor het minialbum wordt door Robin Polderman Fotografie & Design uitgekozen. Foto’s worden bewerkt afgeleverd in de stijl van opdrachtnemer. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het bewaren van zijn foto’s. Robin Polderman Fotografie tracht alle foto’s 2 jaar te bewaren. Dit is een extra dienst en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Albums: In geval van een fotoshoot of bruidsreportage krijgt de opdrachtgever een album cadeau. Deze wordt samen gesteld door Robin Polderman Fotografie & Design.
Bruidsreportage: Het album wordt meestal ontworpen aan het einde van het trouwseizoen mits er tussendoor genoeg tijd. is (september/oktober) Aan dit album kunnen 2 keer kosteloos wijzigingen worden gedaan. Na het doorgeven van eventuele wijzigingen wordt het album besteld bij de drukker en ontvangt de opdrachtgever het album binnen 6 weken na de bestelling. Opdrachtgever zal, om het album netjes te houden, het album niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen bewaren.
Fotoshoot: Aan dit album kunnen geen wijzigingen worden gedaan mits je er voor kiest om een wat luxer album te bestellen. Deze albums worden altijd besteld in een batch, hierdoor kan het even duren voordat je het album ontvangt.

7.2 Opdrachtgever heeft geen recht op ontvangst of inzage van de geschoten RAW beelden.

Artikel 8: Tarieven

8.1 Robin Polderman Fotografie & Design behoudt het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen. Als je definitief geboekt hebt geldt prijsvastheid tot de datum van de fotoshoot of bruidsreportage.

8.2 Alle prijzen die vermeld zijn op de website en offertes zijn inclusief BTW

8.3 In geval van reiskosten zijn de eerste 250km, met uitzondering van de waddeneilanden, bij een bruidsreportage inbegrepen. In geval van een fotoshoot zijn de eerste 20km inbegrepen. Daarnaast geldt een standaard reisvergoeding van 0,25ct(Excl BTW.) per km. Eventuele parkeerkosten worden apart op de factuur vermeld.

8.4 Prijzen en overige waarden gelden voor de betreffende overeenkomst en gelden niet automatisch voor een nieuw aanbod, uitbreiding of verlenging van de al gesloten overeenkomst.

Artikel 9: Facturering en betaling

9.1 Opdrachtgever zal de schriftelijk overeengekomen vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze te betalen. De betaling vindt plaats voor de levering van de foto’s.

9.2 In geval van en bruidsreportage dient vooraf een aanbetaling van 15% te worden voldaan. Deze aanbetaling staat vermeld op de offerte en wordt betaald onder vermelding van het offertenummer. Na betaling staat de bruiloft definitief in de agenda van opdrachtnemer. Het restant dient binnen 14 werkdagen na de bruiloft te zijn voldaan. Voor een fotoshoot geldt een termijn van 5 werkdagen na de fotoshoot.

9.3 Bij uitblijven van betaling ontvangt de klant een herinnering. Pas na betaling zullen de foto’s worden verzonden. Indien de betaling van een offerte uitblijft behoudt Robin Polderman Fotografie & Design het recht de datum te vergeven aan een ander bruidspaar.

9.4 De vergoeding die de opdrachtgever aan Robin Polderman Fotografie & Design verschuldigd is kan nimmer worden opgeschort of verrekend worden met een eventuele vordering.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Robin Polderman Fotografie & Design is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of voor afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch voor het ontbreken van foto’s.

10.2 Robin Polderman Fotografie zet zich naar eigen inzicht op haar best in om alle diensten op een goede wijze te verlenen. Opdrachtnemer verstrekt hierbij geen garantie tot het resultaat van de door fotograaf verrichte werkzaamheden.

10.3 De opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot of bruiloft.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Indien Robin Polderman Fotografie & Design door overmacht verhinderd is om bij de afspraak

aanwezig te zijn, zijn opdrachtgever noch opdrachtnemer verplicht om de verbintenis tussen beide partijen te verbreken. Bij een bruidsreportage is opdrachtnemer verplicht waardige vervanging te zoeken tenzij dit niet gewenst wordt.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever of opdrachtnemer alsmede door Robin Polderman Fotografie & Design ingeschakelde derden of toeleveranciers, ziekte van opdrachtnemer, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur en verder iedere andere situatie waarop opdrachtnemer en opdrachtgever geen beslissende controle kunnen uitoefenen.

11.3 Partijen moeten elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk kunnen partijen in overleg een oplossing vinden.

11.4 Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 1 dag zal opdrachtnemer a. In geval van bruidsfotografie een vervangende fotograaf regelen, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen beiden partijen, waarbij geldt dat bewerking van de beelden en de verdere afhandeling door Robin Polderman Fotografie & Design geschiedt. Indien dit niet mogelijk is, zijn zowel Robin Polderman Fotografie & Design als klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden met restitutie van het volledige overeengekomen tarief, dit geldt ook voor de aanbetaling. b. In geval van een fotoshoot door Robin Polderman Fotografie & Design een voorstel worden gedaan voor het verzetten van de shoot.

11.5 Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening van opdrachtnemer.

11.6 Bij ernstige ziekte of overlijden van eerstegraads familie(partner, ouders, schoonouders, kinderen, bro ers/zussen) kan een bruiloft kosteloos worden verzet. Voor annuleren gelden de normale annuleringsvoorwaarden met uitzondering van overlijden/ziekte van partner.

11.7 Bij uitbraak van bijvoorbeeld maar niet uitsluitend externe oorzaken zoals natuurrampen, pandemie, epidemie, oorlogssituaties en andere niet voorspellende externe factoren kan een bruiloft eenmalig kosteloos worden verzet. Indien jullie de tweede datum ook willen verzetten terwijl een (aangepaste) bruiloft wel mogelijk is kan het zijn dat er extra kosten bij komen.

11.7.2 Bij compleet annuleren van een bruiloft gelden wel de normale annuleringsvoorwaarden tenzij in overleg anders afgesproken.

Artikel 12: Reclamatie (klachten)

12.1 Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen na levering te worden medegedeeld. Indien dit niet binnen 5 werkdagen wordt gedaan gaat Robin Polder man Fotografie & Design er vanuit dat het geleverde werk naar wens is geweest.

12.2 Reclamatie rechtvaardigd in geen geval opschorting van de verbintenis tussen klant en fotograaf.

12.3 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling/voorschot door de opdrachtnemer niet vergoed.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1 Auteursrechten of andere eigendomsrechten op het format en de inhoud van de website, het logo van opdrachtnemer, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, fotoproducten, fotoshoots, uitingen op internet, e-mails en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Robin Polderman Fotografie & Design berusten bij Robin Polderman Fotografie & Design.

13.2 Fotoproducten of diensten die in het kader van de overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan klant berusten bij Robin Polderman Fotografie & Design.

13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robin Polderman Fotografie & Design is het niet toegestaan om foto’s geleverd door opdrachtnemer te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van de foto’s dat niet is overeengekomen door beide partijen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Robin Polderman Fotografie & Design.

13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Robin Polderman Fotografie & Design geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

13.5 Klant geeft Robin Polderman Fotografie & Design toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. Klant kan schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken middels het formulier dat ingevuld wordt voor de reportage, te lezen in artikel 4.

13.6 Klant kan foto’s volgens de wet niet online publiceren zonder vermelding van de auteur. Ook mag de klant foto’s niet doorgeven aan derden, zoals bijvoorbeeld leveranciers (van o.a. locatie, bruidstaart etc.) klant mag derden doorverwijzen naar Robin Polderman Fotografie & Design.

Artikel 14: Duur en ontbinding

14.1 De overeenkomst tussen Robin Polderman Fotografie & Design en opdrachtgever kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te schorten indien:
A. Klant of opdrachtnemer in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe is ingediend;

B. In het geval dat de opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn, mag Robin Polderman Fotografie & Design metonmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situatie van het beslagleggen op de bezittingen van opdrachtgever.

Artikel 15: Herroeping en annulering

15.1 Levering van minialbums, USB sticks en andere producten geleverd door opdrachtnemer kunnen niet herroepen worden.

15.2 Klant kan de overeenkomst schriftelijk annuleren.

15.3 Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de datum van de bruiloft, voor aanvang van de levering van de diensten zoals overeengekomen is opdrachtgever een annuleringsvergoeding aan

Robin Polderman Fotografie & Design verschuldigd. De door opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de diensten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door Robin Polderman Fotografie & Design ingeschakelde derden ter uitvoering van de in overeenkomst, hieronder valt bijvoorbeeld de second shooter.

15.4 De annuleringsvergoeding wordt voor fotoshoots conform het volgende vastgesteld: Dagen Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs)
0-2 dagen 50%
3 e.v. dagen 40 %

15.5 De annuleringsvergoeding wordt voor bruidsfotografie conform het volgende vastgesteld:
Maanden Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs)
0-2 maanden – 70%
2-7 maanden –  50%
8 e.v. maanden 15 %

Artikel 16: Verzetten

16.1 Prijsvastheid geldt tot de datum van jullie huwelijk. Bij verzetten van de datum van jullie huwelijk naar een volgend kalenderjaar kan het zijn dat de prijs hoger zal liggen.

16.2 Bij bijzondere situaties zoals een pandemie, epidemie, oorlogssituatie, natuuramp of andere externe factoren zie artikel 11: overmacht

16.2 De klant mag een fotoshoot maximaal 2 dagen van tevoren verzetten. Doet de klant dit later dan wordt er 10% van het originele bedrag extra gerekend in overleg geldt dit niet voor verzetten door bijzonder om standigheden zoals het weer.

16.3 In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht/zwaar bewolkt) mag zowel Robin Polderman Fotografie & Design als de klant de fotoshoot verzetten. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten, maar kan aan de hand van het weer bericht van tevoren besproken worden. De foto shoot kan dan kosteloos worden verzet naar een andere datum.

Artikel 17: Privacy

17.1 Robin Polderman Fotografie & Design verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regel geving. Gegevens worden enkel en alleen gebruikt tijdens het sluiten en de duur van de overeenkomst en nooit doorgegeven aan derden tenzij anders overeengekomen.

17.2 In het kader van privacy werkt Robin Polderman Fotografie & Design met een formulier dat voor de fotoshoot of bruidsreportage wordt ingevuld. Hierin kan de klant aangeven of foto’s wel of niet online mogen verschijnen. zie ook artikel: 4 en artikel 12

Artikel 18: Website

18.1 Robin Polderman Fotografie & Desig is ten alle tijde gerechtigd de website aan te passen qua lay-out, tekst, inhoud en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Robin Polderman Fotografie & Design.

18.2 Robin Polderman Fotografie & Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijk heid voor enige schade door gebruik van de content en de website. Directe of indirecte schade als gevolg van derden, virussen, en hackers, die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de nt, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Robin Polderman Fotografie & Design17.2 Robin Polderman Fotografie & Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige schade door gebruik van de content en de website. Directe of indirecte schade als gevolg van derden, virussen, en hackers, die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de nt, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Robin Polderman Fotografie & Design

Laatst bijgewerkt: 23-02-2023

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Dienst van Robin Polderman Fotografie & Design afneemt.

Opdrachtnemer: Robin Polderman van Robin Polderman Fotografie & Design onder kvk nummer 66926386.

Schriftelijk: digitale communicatie per brief of mail.

Werkdag: Maandag t/m vrijdag met uitzondering van feestdagen.

Betaaltermijn: Op de factuur vermelde termijn waarin de betaling voldaan moet worden.

Klant: Zie opdrachtgever.

Overeenkomst: Alles wat Robin Polderman Fotografie & Design met de opdrachtgever overeen is gekomen om een opdracht uit te kunnen voeren.

Artikel 2: Robin Polderman

2.1 Robin Polderman Fotografie & Design is ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 66926386.

2.2 Robin Polderman Fotografie & Design is ingeschreven bij de Belastingdienst.

Artikel 3: Toepasselijkheid & totstandkoming

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Robin Polderman Fotografie & Design en de tot stand gekomen overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 De algemene voorwaarden zullen bij de offerte elektronisch aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld. Bij het ontvangen van de offerte en het sluiten van de overeenkomst, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden, deze worden als bijlage beschikbaar gesteld en zijn te downloaden op de website.

3.3 Indien enige bepaling in deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin wel van kracht.

3.4 Robin Polderman Fotografie & Design kan op elk moment de algemene voorwaarden aanpassen.Dit wordt bekend gemaakt op de website en zal ook van toepassing zijn op alle al overeengekomen opdrachten en aanbiedingen.

3.5 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan en hierbij een offerte of informatie heeft ontvangen. De algemene voorwaarden worden hierbij als bijlage verstrekt, de opdrachtgever moet er zelf voor zorgen dat hij/zij deze heeft doorgelezen.

3.6 Indien een overeenkomst wordt afgesloten door twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst.

Artikel 4: Algemeen

4.1 De opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De opdrachtnemer behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen met uitzondering van al geboekte reportages. Bij het boeken van een fotoshoot en bruidsreportage worden deze voorwaarden verstrekt en gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze voorwaarden tenzij anders wordt overeengekomen.

4.2 Robin Polderman Fotografie & Design is een professionele fotograaf.

4.3. Bij het achteraf melden door de opdrachtgever dat de gemaakte foto’s toch niet online mogen verschijnen, heeft de opdrachtnemer uiterlijk 3 weken om de foto’s offline te halen.

4.4 Robin Polderman Fotografie & Design zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie zal altijd om toestemming worden gevraagd.

Artikel 5: Uitvoering:

5.1 Robin Polderman Fotografie & Design maakt en bewerkt alle foto’s naar eigen inzicht.

5.2 Robin Polderman Fotografie & Design is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden (bv. second shooter) Bij het onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn van een second shooter wordt er gezocht naar een vervangende second shooter.

5.3 Tijdens en na afloop van een shoot worden foto’s dubbel opgeslagen. Er is ook altijd een back-up camera aanwezig, meerdere geheugenkaartjes en accu’s.

5.4 In geval van bruidsfotografie kan Robin Polderman Fotografie & Design foto’s na afloop van de trouw dag delen met andere leveranciers. Wanneer overeen is gekomen dat foto’s niet gebruikt mogen worden voor zakelijke en commerciële doeleinden zullen de foto’s niet met leveranciers gedeeld worden.

Artikel 6: Locatie

6.1 Tenzij anders vermeld is de basis voor uitvoering van bruidsfotografie de locatie van de trouwdag. Bij een fotoshoot is dat de locatie die opdrachtnemer met de opdrachtgever overeen is gekomen.

6.2 In geval van een fotoshoot is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een eventuele vergoeding van de parkeerkosten en toegangskosten e.d.

Artikel 7: Levering:

Bruidsfotografie: Robin Polderman Fotografie & Design stelt de selectie samen die de opdrachtgever ontvangt. De foto’s worden binnen 4 tot 6 weken geleverd in een online galerij op hoge resolutie zonder logo. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het bewaren van zijn foto’s. Robin Polderman Fotografie tracht alle foto’s 2 jaar te bewaren. Dit is een extra dienst en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Portretfotografie: Robin Polderman Fotografie & Design stelt de selectie samen waaruit de opdrachtgever foto’s kan kiezen. De selectie voor het minialbum wordt door Robin Polderman Fotografie & Design uitgekozen. Foto’s worden bewerkt afgeleverd in de stijl van opdrachtnemer. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het bewaren van zijn foto’s. Robin Polderman Fotografie tracht alle foto’s 2 jaar te bewaren. Dit is een extra dienst en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Albums: In geval van een fotoshoot of bruidsreportage krijgt de opdrachtgever een album cadeau. Deze wordt samen gesteld door Robin Polderman Fotografie & Design.
Bruidsreportage: Het album wordt meestal ontworpen aan het einde van het trouwseizoen mits er tussendoor genoeg tijd. is (september/oktober) Aan dit album kunnen 2 keer kosteloos wijzigingen worden gedaan. Na het doorgeven van eventuele wijzigingen wordt het album besteld bij de drukker en ontvangt de opdrachtgever het album binnen 6 weken na de bestelling. Opdrachtgever zal, om het album netjes te houden, het album niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen bewaren.
Fotoshoot: Aan dit album kunnen geen wijzigingen worden gedaan mits je er voor kiest om een wat luxer album te bestellen. Deze albums worden altijd besteld in een batch, hierdoor kan het even duren voordat je het album ontvangt.

7.2 Opdrachtgever heeft geen recht op ontvangst of inzage van de geschoten RAW beelden.

Artikel 8: Tarieven

8.1 Robin Polderman Fotografie & Design behoudt het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen. Als je definitief geboekt hebt geldt prijsvastheid tot de datum van de fotoshoot of bruidsreportage.

8.2 Alle prijzen die vermeld zijn op de website en offertes zijn inclusief BTW

8.3 In geval van reiskosten zijn de eerste 250km, met uitzondering van de waddeneilanden, bij een bruidsreportage inbegrepen. In geval van een fotoshoot zijn de eerste 20km inbegrepen. Daarnaast geldt een standaard reisvergoeding van 0,25ct(Excl BTW.) per km. Eventuele parkeerkosten worden apart op de factuur vermeld.

8.4 Prijzen en overige waarden gelden voor de betreffende overeenkomst en gelden niet automatisch voor een nieuw aanbod, uitbreiding of verlenging van de al gesloten overeenkomst.

Artikel 9: Facturering en betaling

9.1 Opdrachtgever zal de schriftelijk overeengekomen vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze te betalen. De betaling vindt plaats voor de levering van de foto’s.

9.2 In geval van en bruidsreportage dient vooraf een aanbetaling van 15% te worden voldaan. Deze aanbetaling staat vermeld op de offerte en wordt betaald onder vermelding van het offertenummer. Na betaling staat de bruiloft definitief in de agenda van opdrachtnemer. Het restant dient binnen 14 werkdagen na de bruiloft te zijn voldaan. Voor een fotoshoot geldt een termijn van 5 werkdagen na de fotoshoot.

9.3 Bij uitblijven van betaling ontvangt de klant een herinnering. Pas na betaling zullen de foto’s worden verzonden. Indien de betaling van een offerte uitblijft behoudt Robin Polderman Fotografie & Design het recht de datum te vergeven aan een ander bruidspaar.

9.4 De vergoeding die de opdrachtgever aan Robin Polderman Fotografie & Design verschuldigd is kan nimmer worden opgeschort of verrekend worden met een eventuele vordering.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Robin Polderman Fotografie & Design is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of voor afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch voor het ontbreken van foto’s.

10.2 Robin Polderman Fotografie zet zich naar eigen inzicht op haar best in om alle diensten op een goede wijze te verlenen. Opdrachtnemer verstrekt hierbij geen garantie tot het resultaat van de door fotograaf verrichte werkzaamheden.

10.3 De opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot of bruiloft.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Indien Robin Polderman Fotografie & Design door overmacht verhinderd is om bij de afspraak

aanwezig te zijn, zijn opdrachtgever noch opdrachtnemer verplicht om de verbintenis tussen beide partijen te verbreken. Bij een bruidsreportage is opdrachtnemer verplicht waardige vervanging te zoeken tenzij dit niet gewenst wordt.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever of opdrachtnemer alsmede door Robin Polderman Fotografie & Design ingeschakelde derden of toeleveranciers, ziekte van opdrachtnemer, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur en verder iedere andere situatie waarop opdrachtnemer en opdrachtgever geen beslissende controle kunnen uitoefenen.

11.3 Partijen moeten elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk kunnen partijen in overleg een oplossing vinden.

11.4 Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 1 dag zal opdrachtnemer a. In geval van bruidsfotografie een vervangende fotograaf regelen, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen beiden partijen, waarbij geldt dat bewerking van de beelden en de verdere afhandeling door Robin Polderman Fotografie & Design geschiedt. Indien dit niet mogelijk is, zijn zowel Robin Polderman Fotografie & Design als klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden met restitutie van het volledige overeengekomen tarief, dit geldt ook voor de aanbetaling. b. In geval van een fotoshoot door Robin Polderman Fotografie & Design een voorstel worden gedaan voor het verzetten van de shoot.

11.5 Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening van opdrachtnemer.

11.6 Bij ernstige ziekte of overlijden van eerstegraads familie(partner, ouders, schoonouders, kinderen, bro ers/zussen) kan een bruiloft kosteloos worden verzet. Voor annuleren gelden de normale annuleringsvoorwaarden met uitzondering van overlijden/ziekte van partner.

11.7 Bij uitbraak van bijvoorbeeld maar niet uitsluitend externe oorzaken zoals natuurrampen, pandemie, epidemie, oorlogssituaties en andere niet voorspellende externe factoren kan een bruiloft eenmalig kosteloos worden verzet. Indien jullie de tweede datum ook willen verzetten terwijl een (aangepaste) bruiloft wel mogelijk is kan het zijn dat er extra kosten bij komen.

11.7.2 Bij compleet annuleren van een bruiloft gelden wel de normale annuleringsvoorwaarden tenzij in overleg anders afgesproken.

Artikel 12: Reclamatie (klachten)

12.1 Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen na levering te worden medegedeeld. Indien dit niet binnen 5 werkdagen wordt gedaan gaat Robin Polder man Fotografie & Design er vanuit dat het geleverde werk naar wens is geweest.

12.2 Reclamatie rechtvaardigd in geen geval opschorting van de verbintenis tussen klant en fotograaf.

12.3 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling/voorschot door de opdrachtnemer niet vergoed.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1 Auteursrechten of andere eigendomsrechten op het format en de inhoud van de website, het logo van opdrachtnemer, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, fotoproducten, fotoshoots, uitingen op internet, e-mails en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Robin Polderman Fotografie & Design berusten bij Robin Polderman Fotografie & Design.

13.2 Fotoproducten of diensten die in het kader van de overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan klant berusten bij Robin Polderman Fotografie & Design.

13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robin Polderman Fotografie & Design is het niet toegestaan om foto’s geleverd door opdrachtnemer te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van de foto’s dat niet is overeengekomen door beide partijen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Robin Polderman Fotografie & Design.

13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Robin Polderman Fotografie & Design geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

13.5 Klant geeft Robin Polderman Fotografie & Design toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. Klant kan schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken middels het formulier dat ingevuld wordt voor de reportage, te lezen in artikel 4.

13.6 Klant kan foto’s volgens de wet niet online publiceren zonder vermelding van de auteur. Ook mag de klant foto’s niet doorgeven aan derden, zoals bijvoorbeeld leveranciers (van o.a. locatie, bruidstaart etc.) klant mag derden doorverwijzen naar Robin Polderman Fotografie & Design.

Artikel 14: Duur en ontbinding

14.1 De overeenkomst tussen Robin Polderman Fotografie & Design en opdrachtgever kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te schorten indien:
A. Klant of opdrachtnemer in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe is ingediend;

B. In het geval dat de opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn, mag Robin Polderman Fotografie & Design metonmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situatie van het beslagleggen op de bezittingen van opdrachtgever.

Artikel 15: Herroeping en annulering

15.1 Levering van minialbums, USB sticks en andere producten geleverd door opdrachtnemer kunnen niet herroepen worden.

15.2 Klant kan de overeenkomst schriftelijk annuleren.

15.3 Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de datum van de bruiloft, voor aanvang van de levering van de diensten zoals overeengekomen is opdrachtgever een annuleringsvergoeding aan

Robin Polderman Fotografie & Design verschuldigd. De door opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de diensten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door Robin Polderman Fotografie & Design ingeschakelde derden ter uitvoering van de in overeenkomst, hieronder valt bijvoorbeeld de second shooter.

15.4 De annuleringsvergoeding wordt voor fotoshoots conform het volgende vastgesteld: Dagen Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs)
0-2 dagen 50%
3 e.v. dagen 40 %

15.5 De annuleringsvergoeding wordt voor bruidsfotografie conform het volgende vastgesteld:
Maanden Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs)
0-2 maanden – 70%
2-7 maanden –  50%
8 e.v. maanden 15 %

Artikel 16: Verzetten

16.1 Prijsvastheid geldt tot de datum van jullie huwelijk. Bij verzetten van de datum van jullie huwelijk naar een volgend kalenderjaar kan het zijn dat de prijs hoger zal liggen.

16.2 Bij bijzondere situaties zoals een pandemie, epidemie, oorlogssituatie, natuuramp of andere externe factoren zie artikel 11: overmacht

16.2 De klant mag een fotoshoot maximaal 2 dagen van tevoren verzetten. Doet de klant dit later dan wordt er 10% van het originele bedrag extra gerekend in overleg geldt dit niet voor verzetten door bijzonder om standigheden zoals het weer.

16.3 In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht/zwaar bewolkt) mag zowel Robin Polderman Fotografie & Design als de klant de fotoshoot verzetten. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten, maar kan aan de hand van het weer bericht van tevoren besproken worden. De foto shoot kan dan kosteloos worden verzet naar een andere datum.

Artikel 17: Privacy

17.1 Robin Polderman Fotografie & Design verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regel geving. Gegevens worden enkel en alleen gebruikt tijdens het sluiten en de duur van de overeenkomst en nooit doorgegeven aan derden tenzij anders overeengekomen.

17.2 In het kader van privacy werkt Robin Polderman Fotografie & Design met een formulier dat voor de fotoshoot of bruidsreportage wordt ingevuld. Hierin kan de klant aangeven of foto’s wel of niet online mogen verschijnen. zie ook artikel: 4 en artikel 12

Artikel 18: Website

18.1 Robin Polderman Fotografie & Desig is ten alle tijde gerechtigd de website aan te passen qua lay-out, tekst, inhoud en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Robin Polderman Fotografie & Design.

18.2 Robin Polderman Fotografie & Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijk heid voor enige schade door gebruik van de content en de website. Directe of indirecte schade als gevolg van derden, virussen, en hackers, die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de nt, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Robin Polderman Fotografie & Design17.2 Robin Polderman Fotografie & Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige schade door gebruik van de content en de website. Directe of indirecte schade als gevolg van derden, virussen, en hackers, die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de nt, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Robin Polderman Fotografie & Design

Laatst bijgewerkt: 23-02-2023

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Dienst van Robin Polderman Fotografie & Design afneemt.

Opdrachtnemer: Robin Polderman van Robin Polderman Fotografie & Design onder kvk nummer 66926386.

Schriftelijk: digitale communicatie per brief of mail.

Werkdag: Maandag t/m vrijdag met uitzondering van feestdagen.

Betaaltermijn: Op de factuur vermelde termijn waarin de betaling voldaan moet worden.

Klant: Zie opdrachtgever.

Overeenkomst: Alles wat Robin Polderman Fotografie & Design met de opdrachtgever overeen is gekomen om een opdracht uit te kunnen voeren.

Artikel 2: Robin Polderman

2.1 Robin Polderman Fotografie & Design is ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 66926386.

2.2 Robin Polderman Fotografie & Design is ingeschreven bij de Belastingdienst.

Artikel 3: Toepasselijkheid & totstandkoming

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Robin Polderman Fotografie & Design en de tot stand gekomen overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 De algemene voorwaarden zullen bij de offerte elektronisch aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld. Bij het ontvangen van de offerte en het sluiten van de overeenkomst, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden, deze worden als bijlage beschikbaar gesteld en zijn te downloaden op de website.

3.3 Indien enige bepaling in deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin wel van kracht.

3.4 Robin Polderman Fotografie & Design kan op elk moment de algemene voorwaarden aanpassen.Dit wordt bekend gemaakt op de website en zal ook van toepassing zijn op alle al overeengekomen opdrachten en aanbiedingen.

3.5 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan en hierbij een offerte of informatie heeft ontvangen. De algemene voorwaarden worden hierbij als bijlage verstrekt, de opdrachtgever moet er zelf voor zorgen dat hij/zij deze heeft doorgelezen.

3.6 Indien een overeenkomst wordt afgesloten door twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst.

Artikel 4: Algemeen

4.1 De opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De opdrachtnemer behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen met uitzondering van al geboekte reportages. Bij het boeken van een fotoshoot en bruidsreportage worden deze voorwaarden verstrekt en gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze voorwaarden tenzij anders wordt overeengekomen.

4.2 Robin Polderman Fotografie & Design is een professionele fotograaf.

4.3. Bij het achteraf melden door de opdrachtgever dat de gemaakte foto’s toch niet online mogen verschijnen, heeft de opdrachtnemer uiterlijk 3 weken om de foto’s offline te halen.

4.4 Robin Polderman Fotografie & Design zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie zal altijd om toestemming worden gevraagd.

Artikel 5: Uitvoering:

5.1 Robin Polderman Fotografie & Design maakt en bewerkt alle foto’s naar eigen inzicht.

5.2 Robin Polderman Fotografie & Design is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden (bv. second shooter) Bij het onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn van een second shooter wordt er gezocht naar een vervangende second shooter.

5.3 Tijdens en na afloop van een shoot worden foto’s dubbel opgeslagen. Er is ook altijd een back-up camera aanwezig, meerdere geheugenkaartjes en accu’s.

5.4 In geval van bruidsfotografie kan Robin Polderman Fotografie & Design foto’s na afloop van de trouw dag delen met andere leveranciers. Wanneer overeen is gekomen dat foto’s niet gebruikt mogen worden voor zakelijke en commerciële doeleinden zullen de foto’s niet met leveranciers gedeeld worden.

Artikel 6: Locatie

6.1 Tenzij anders vermeld is de basis voor uitvoering van bruidsfotografie de locatie van de trouwdag. Bij een fotoshoot is dat de locatie die opdrachtnemer met de opdrachtgever overeen is gekomen.

6.2 In geval van een fotoshoot is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een eventuele vergoeding van de parkeerkosten en toegangskosten e.d.

Artikel 7: Levering:

Bruidsfotografie: Robin Polderman Fotografie & Design stelt de selectie samen die de opdrachtgever ontvangt. De foto’s worden binnen 4 tot 6 weken geleverd in een online galerij op hoge resolutie zonder logo. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het bewaren van zijn foto’s. Robin Polderman Fotografie tracht alle foto’s 2 jaar te bewaren. Dit is een extra dienst en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Portretfotografie: Robin Polderman Fotografie & Design stelt de selectie samen waaruit de opdrachtgever foto’s kan kiezen. De selectie voor het minialbum wordt door Robin Polderman Fotografie & Design uitgekozen. Foto’s worden bewerkt afgeleverd in de stijl van opdrachtnemer. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het bewaren van zijn foto’s. Robin Polderman Fotografie tracht alle foto’s 2 jaar te bewaren. Dit is een extra dienst en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Albums: In geval van een fotoshoot of bruidsreportage krijgt de opdrachtgever een album cadeau. Deze wordt samen gesteld door Robin Polderman Fotografie & Design.
Bruidsreportage: Het album wordt meestal ontworpen aan het einde van het trouwseizoen mits er tussendoor genoeg tijd. is (september/oktober) Aan dit album kunnen 2 keer kosteloos wijzigingen worden gedaan. Na het doorgeven van eventuele wijzigingen wordt het album besteld bij de drukker en ontvangt de opdrachtgever het album binnen 6 weken na de bestelling. Opdrachtgever zal, om het album netjes te houden, het album niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen bewaren.
Fotoshoot: Aan dit album kunnen geen wijzigingen worden gedaan mits je er voor kiest om een wat luxer album te bestellen. Deze albums worden altijd besteld in een batch, hierdoor kan het even duren voordat je het album ontvangt.

7.2 Opdrachtgever heeft geen recht op ontvangst of inzage van de geschoten RAW beelden.

Artikel 8: Tarieven

8.1 Robin Polderman Fotografie & Design behoudt het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen. Als je definitief geboekt hebt geldt prijsvastheid tot de datum van de fotoshoot of bruidsreportage.

8.2 Alle prijzen die vermeld zijn op de website en offertes zijn inclusief BTW

8.3 In geval van reiskosten zijn de eerste 250km, met uitzondering van de waddeneilanden, bij een bruidsreportage inbegrepen. In geval van een fotoshoot zijn de eerste 20km inbegrepen. Daarnaast geldt een standaard reisvergoeding van 0,25ct(Excl BTW.) per km. Eventuele parkeerkosten worden apart op de factuur vermeld.

8.4 Prijzen en overige waarden gelden voor de betreffende overeenkomst en gelden niet automatisch voor een nieuw aanbod, uitbreiding of verlenging van de al gesloten overeenkomst.

Artikel 9: Facturering en betaling

9.1 Opdrachtgever zal de schriftelijk overeengekomen vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze te betalen. De betaling vindt plaats voor de levering van de foto’s.

9.2 In geval van en bruidsreportage dient vooraf een aanbetaling van 15% te worden voldaan. Deze aanbetaling staat vermeld op de offerte en wordt betaald onder vermelding van het offertenummer. Na betaling staat de bruiloft definitief in de agenda van opdrachtnemer. Het restant dient binnen 14 werkdagen na de bruiloft te zijn voldaan. Voor een fotoshoot geldt een termijn van 5 werkdagen na de fotoshoot.

9.3 Bij uitblijven van betaling ontvangt de klant een herinnering. Pas na betaling zullen de foto’s worden verzonden. Indien de betaling van een offerte uitblijft behoudt Robin Polderman Fotografie & Design het recht de datum te vergeven aan een ander bruidspaar.

9.4 De vergoeding die de opdrachtgever aan Robin Polderman Fotografie & Design verschuldigd is kan nimmer worden opgeschort of verrekend worden met een eventuele vordering.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Robin Polderman Fotografie & Design is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of voor afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch voor het ontbreken van foto’s.

10.2 Robin Polderman Fotografie zet zich naar eigen inzicht op haar best in om alle diensten op een goede wijze te verlenen. Opdrachtnemer verstrekt hierbij geen garantie tot het resultaat van de door fotograaf verrichte werkzaamheden.

10.3 De opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot of bruiloft.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Indien Robin Polderman Fotografie & Design door overmacht verhinderd is om bij de afspraak

aanwezig te zijn, zijn opdrachtgever noch opdrachtnemer verplicht om de verbintenis tussen beide partijen te verbreken. Bij een bruidsreportage is opdrachtnemer verplicht waardige vervanging te zoeken tenzij dit niet gewenst wordt.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever of opdrachtnemer alsmede door Robin Polderman Fotografie & Design ingeschakelde derden of toeleveranciers, ziekte van opdrachtnemer, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur en verder iedere andere situatie waarop opdrachtnemer en opdrachtgever geen beslissende controle kunnen uitoefenen.

11.3 Partijen moeten elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk kunnen partijen in overleg een oplossing vinden.

11.4 Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 1 dag zal opdrachtnemer a. In geval van bruidsfotografie een vervangende fotograaf regelen, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen beiden partijen, waarbij geldt dat bewerking van de beelden en de verdere afhandeling door Robin Polderman Fotografie & Design geschiedt. Indien dit niet mogelijk is, zijn zowel Robin Polderman Fotografie & Design als klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden met restitutie van het volledige overeengekomen tarief, dit geldt ook voor de aanbetaling. b. In geval van een fotoshoot door Robin Polderman Fotografie & Design een voorstel worden gedaan voor het verzetten van de shoot.

11.5 Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening van opdrachtnemer.

11.6 Bij ernstige ziekte of overlijden van eerstegraads familie(partner, ouders, schoonouders, kinderen, bro ers/zussen) kan een bruiloft kosteloos worden verzet. Voor annuleren gelden de normale annuleringsvoorwaarden met uitzondering van overlijden/ziekte van partner.

11.7 Bij uitbraak van bijvoorbeeld maar niet uitsluitend externe oorzaken zoals natuurrampen, pandemie, epidemie, oorlogssituaties en andere niet voorspellende externe factoren kan een bruiloft eenmalig kosteloos worden verzet. Indien jullie de tweede datum ook willen verzetten terwijl een (aangepaste) bruiloft wel mogelijk is kan het zijn dat er extra kosten bij komen.

11.7.2 Bij compleet annuleren van een bruiloft gelden wel de normale annuleringsvoorwaarden tenzij in overleg anders afgesproken.

Artikel 12: Reclamatie (klachten)

12.1 Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen na levering te worden medegedeeld. Indien dit niet binnen 5 werkdagen wordt gedaan gaat Robin Polder man Fotografie & Design er vanuit dat het geleverde werk naar wens is geweest.

12.2 Reclamatie rechtvaardigd in geen geval opschorting van de verbintenis tussen klant en fotograaf.

12.3 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling/voorschot door de opdrachtnemer niet vergoed.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1 Auteursrechten of andere eigendomsrechten op het format en de inhoud van de website, het logo van opdrachtnemer, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, fotoproducten, fotoshoots, uitingen op internet, e-mails en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Robin Polderman Fotografie & Design berusten bij Robin Polderman Fotografie & Design.

13.2 Fotoproducten of diensten die in het kader van de overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan klant berusten bij Robin Polderman Fotografie & Design.

13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robin Polderman Fotografie & Design is het niet toegestaan om foto’s geleverd door opdrachtnemer te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van de foto’s dat niet is overeengekomen door beide partijen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Robin Polderman Fotografie & Design.

13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Robin Polderman Fotografie & Design geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

13.5 Klant geeft Robin Polderman Fotografie & Design toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. Klant kan schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken middels het formulier dat ingevuld wordt voor de reportage, te lezen in artikel 4.

13.6 Klant kan foto’s volgens de wet niet online publiceren zonder vermelding van de auteur. Ook mag de klant foto’s niet doorgeven aan derden, zoals bijvoorbeeld leveranciers (van o.a. locatie, bruidstaart etc.) klant mag derden doorverwijzen naar Robin Polderman Fotografie & Design.

Artikel 14: Duur en ontbinding

14.1 De overeenkomst tussen Robin Polderman Fotografie & Design en opdrachtgever kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te schorten indien:
A. Klant of opdrachtnemer in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe is ingediend;

B. In het geval dat de opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn, mag Robin Polderman Fotografie & Design metonmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situatie van het beslagleggen op de bezittingen van opdrachtgever.

Artikel 15: Herroeping en annulering

15.1 Levering van minialbums, USB sticks en andere producten geleverd door opdrachtnemer kunnen niet herroepen worden.

15.2 Klant kan de overeenkomst schriftelijk annuleren.

15.3 Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de datum van de bruiloft, voor aanvang van de levering van de diensten zoals overeengekomen is opdrachtgever een annuleringsvergoeding aan

Robin Polderman Fotografie & Design verschuldigd. De door opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de diensten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door Robin Polderman Fotografie & Design ingeschakelde derden ter uitvoering van de in overeenkomst, hieronder valt bijvoorbeeld de second shooter.

15.4 De annuleringsvergoeding wordt voor fotoshoots conform het volgende vastgesteld: Dagen Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs)
0-2 dagen 50%
3 e.v. dagen 40 %

15.5 De annuleringsvergoeding wordt voor bruidsfotografie conform het volgende vastgesteld:
Maanden Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs)
0-2 maanden – 70%
2-7 maanden –  50%
8 e.v. maanden 15 %

Artikel 16: Verzetten

16.1 Prijsvastheid geldt tot de datum van jullie huwelijk. Bij verzetten van de datum van jullie huwelijk naar een volgend kalenderjaar kan het zijn dat de prijs hoger zal liggen.

16.2 Bij bijzondere situaties zoals een pandemie, epidemie, oorlogssituatie, natuuramp of andere externe factoren zie artikel 11: overmacht

16.2 De klant mag een fotoshoot maximaal 2 dagen van tevoren verzetten. Doet de klant dit later dan wordt er 10% van het originele bedrag extra gerekend in overleg geldt dit niet voor verzetten door bijzonder om standigheden zoals het weer.

16.3 In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht/zwaar bewolkt) mag zowel Robin Polderman Fotografie & Design als de klant de fotoshoot verzetten. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten, maar kan aan de hand van het weer bericht van tevoren besproken worden. De foto shoot kan dan kosteloos worden verzet naar een andere datum.

Artikel 17: Privacy

17.1 Robin Polderman Fotografie & Design verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regel geving. Gegevens worden enkel en alleen gebruikt tijdens het sluiten en de duur van de overeenkomst en nooit doorgegeven aan derden tenzij anders overeengekomen.

17.2 In het kader van privacy werkt Robin Polderman Fotografie & Design met een formulier dat voor de fotoshoot of bruidsreportage wordt ingevuld. Hierin kan de klant aangeven of foto’s wel of niet online mogen verschijnen. zie ook artikel: 4 en artikel 12

Artikel 18: Website

18.1 Robin Polderman Fotografie & Desig is ten alle tijde gerechtigd de website aan te passen qua lay-out, tekst, inhoud en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Robin Polderman Fotografie & Design.

18.2 Robin Polderman Fotografie & Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijk heid voor enige schade door gebruik van de content en de website. Directe of indirecte schade als gevolg van derden, virussen, en hackers, die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de nt, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Robin Polderman Fotografie & Design17.2 Robin Polderman Fotografie & Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige schade door gebruik van de content en de website. Directe of indirecte schade als gevolg van derden, virussen, en hackers, die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de nt, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Robin Polderman Fotografie & Design

Laatst bijgewerkt: 23-02-2023